Friday 11 January 2019

Survei Pendapatan, Perbelanjaan Isi Rumah Dan Kemudahan Asas Jabatan Perangkaan Malaysia 2019.
Jabatan Perangkaan Malaysia sedang melaksanakan Survei Pendapatan, Perbelanjaan Isi Rumah (HIS/HIES) dan Kemudahan Asas 2019 bermula Januari sehingga penghujung tahun melibatkan isi rumah yang tinggal di Tempat Kediaman (TK) persendirian di seluruh negara.

Objektif utama penyiasatan adalah bagi mengumpul maklumat taburan pendapatan dan perbelanjaan isi rumah, mengenal pasti golongan miskin dan tahap kemudahan yang dinikmati oleh isi rumah di Malaysia.

Data pendapatan itu akan digunakan kerajaan bagi penyediaan sebarang Rancangan Pembangunan di Malaysia.

Data perbelanjaan juga digunakan dalam pengiraan wajaran Indeks Harga Pengguna (IHP) yang merupakan cara mengukur kadar inflasi negara.

Seiring dengan matlamat dan tujuan itu, data HIES amatlah penting kepada kerajaan dan agensi berkaitan dalam perancangan, pembangunan dan penggubalan dasar dan polisi negara terutama dalam program pembasmian kemiskinan dan agihan pendapatan yang lebih menyeluruh.

Selain daripada itu, data HIES merupakan bahan asas dalam pembentukan Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) makanan dan penentuan golongan miskin dan miskin tegar.

Data ini juga seterusnya akan digunakan sebagai input kepada analisis taburan pendapatan dan perbelanjaan berkaitan aktiviti ekonomi, pekerjaan dan sebagainya.

Jabatan Perangkaan Malaysia berharap, isi rumah yang terpilih dapat memberi kerjasama sepenuhnya kepada kakitangan pegawai Jabatan Perangkaan yang berkunjung ke tempat kediaman terpilih.

Maklumat yang dikumpul adalah mengikut peruntukan di bawah Akta Perangkaan 1965 (Disemak-1989).

Berdasarkan Seksyen 5 di bawah akta ini, kandungan borang soal selidik yang diterima adalah sulit dan tidak boleh dihebahkan kepada jabatan lain, syarikat, individu atau mana-mana institusi di luar Jabatan Perangkaan.

Sumber

Artikel Terkait

Content Champion at Media Asia Berhad.


EmoticonEmoticon